R-134a

R-134a je chladivo používané jako médium v automobilových klimatizacích.

R-134a (Tetrafluoretan) je používán jako náplň do klimatizací. Jedná se o nehořlavou látku, při styku s ohněm se ale tvoří nebezpečné látky. V kapalném stavu je R134a čirá látka, v plynném skupenství pak neviditelná lehce éterového zápachu.


 

 

 

Popis a chemické složení:
Chemický vzorec  CF3-CH2F (Tetrafluorethan)

koncentrace     >99,9%

CAS – 811-97-2
EU-kod (EINECS) 212-377-0


Fyzikální  a chemické hodnoty:
Forma:  stlačený, zkapalněný plyn

Barva:   bezbarvý
Zápach:  lehce éterový
Bod tuhnutí:  -101 °C
Bod varu :     -26,3 °C při 1013mbar
Hořlavost:  nehořlavý
Zápalnost a výbušnost:   nehořlavý, nevýbušný plyn
Tlak par:  5,72 bar při 20 °C
13,18 bar při 50 °C
Hustota :  1,21
Relativní hustota plynu (vzduch =1) = 4,32
Rozpustnost ve vodě:   < 0,15% při teplotě 25 °C
Hodnoty pH   – neutrální
Dynamická viskozita kapaliny : 0,21 mPA.s
Kritická teplota  : 101,1 °C       kritický tlak 40,6 bar.

 

Co jste možná nevěděli

Co vyvolá styk s R-134a?
▪ při vniknutí kapaliny do oka hrozí nebezpečí omrzlin
▪ při nadýchání vysoké koncentrace hrozí riziko narkózy
▪ při nadýchání vysoké koncentrace hrozí riziko arytmie, nebo zástavy dýchání
▪ při vysokých koncentracích silně dráždí oči (zčervenání očí)
▪ při styku pokožky s kapalným chladivem je nebezpečí vzniku omrzlin

Jaká je první pomoc při úrazu R-134a látkou?
▪ při nadýchání vysoké koncentrace vyvést postiženou osobu mimo zamořený prostor, pokud možno použít kyslíkový dýchací přístroj
▪ při vniknutí do oka nechat odpařit a vypláchnout proudem čisté, vlažné vody
▪ při potřísnění kůže kapalným chladivem nechat odpařit a opláchnout proudem čisté, vlažné vody
▪ v každém případě vyhledat lékaře

 

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.schiessl.cz
Klíčová slova:
klimatizace, náplň klimatizace, servis, R-134a