MEA (Membrane Electrode Assembly)

Pojem používaný v souvislosti s palivovými články. MEA označuje způsob uspořádání membránových elektrod v palivovém článku.

Anglická zkratka MEA Membrane Electrode Assembly označuje uspořádání membránových elektrod v palivovém článku. Palivový článek je elektrochemický zdroj proudu, ve kterém je energie získávána elektrochemickou oxidací paliva na záporné elektrodě (ANODA) a redukcí kyslíku na kladné elektrodě (KATODA).


Princip

MEA se skládá z iontoměničové membrány, difuzní vrstvy a katalytické vrstvy. První jmenovaná část, iontoměničová membrána, má v palivovém článku funkci elektrolytu s kladnou iontovou vodivostí (H+). Nejčastěji používané membrány nesou obchodní označení Nafion. Nevýhodou této membrány je, že dochází k prosakování metanolu skrz membránu od anody ke katodě. Množství průsaku je úměrné velikosti proudu, který palivový článek dodává.

Difuzní vrstva má několik funkcí. Zajišťuje transport paliva ke katalytické vrstvě a zprostředkovává elektrickou vodivost. Difuzní vrstva je vyrobena z uhlíkové tkaniny s teflonovým povrchem. Teflon zajišťuje díky svým hydrofobním vlastnostem dobrý transport ke katalytické vrstvě.


desky palivového článku

V katalytické vrstvě probíhá samotná elektrochemická reakce. Katalytická vrstva má mikroporézní strukturu, skládající se z katalyzátoru a elektrolytu.

 

Text: Jan Sajdl
Foto:
www.celanese.com, www.ecn.nl, cs.wikipedia.org, www.celanese.com
Klíčová slova:
palivový článek, MEA