AdBlue

AdBlue je extrémně čistý roztok močoviny v demineralizované vodě, který pomáhá se snižováním obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech. Kapalina AdBlue je automaticky vstřikována do výfukového potrubí, v němž způsobuje vznik selektivní katalytické redukce, která rozkládá oxidy dusíku na vodu a neškodný dusík.

AdBlue je obchodní označení 32,5% vodního roztoku syntetické močoviny využívaného při procesu selektivní katalytické redukce. Selektivní katalytická redukce je jednou z cest jak snížit obsah NOX ve výfukových plynech, tou druhou cestou je akumulační katalyzátor NOX. Ale zpět k prvnímu jmenovanému způsobu. Při procesu selektivní katalytické redukce projdou výfukové plyny nejdříve filtrem pevných částic (DPF), který je očistí od sazí. Následně je do těchto horkých spalin vstřikována močovina. Za přítomnosti vody zde dojde nejprve k rozkladu na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3).

voda, teplo  

močovina  →  CO2 + 2NH3

Amoniak (čpavek) dále reaguje s oxidy dusíku (NOX), které vznikají při spalování nafty. Výsledkem chemické reakce je neškodný dusík a vodní pára vycházející z výfuku. Celý tento proces se nazývá selektivní katalytická redukce (SCR), a jak již bylo uvedeno, slouží ke snížení obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech.

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O

Jak funguje systém vstřikování AdBlue?

cs_adblue_006 

Video:

technologie využití močoviny se nejprve uchytila
u nákladní kamionové dopravy

Co je kapalina AdBlue a kam se doplňuje?
Redukční činidlo AdBlue je nutné skladovat v těsně uzavřených originálních obalech nebo k tomu určených nádržích, neboť se na vzduchu rozkládá a může výrazně zapáchat. Ve vozidle má proto tato látka vyhrazenu samostatnou nádrž. U starších vozidel je nádržka často umístěna pod zavazadlovým prostorem, např. Škoda Yeti. U nových vozidel již konstruktéři počítali při návrhu vozidla s nutností použití SCR katalyzátorů a taková vozidla mají vyvedeno hrdlo nádrže AdBlue pod víčkem hned vedle hrdla palivové nádrže, např. Škoda Superb III. Samostatné hrdlo pro činidlo AdBlue je mnohem výhodnější. Řidič si kapalinu dokáže jednoduše doplnit sám přímo při čerpání paliva na čerpací stanici.

 cs_adblue_005   cs_adblue_001

Pokud je u starších vozidel nádrž na močovinu uložena například pod ložnou plochou kufru, je v tomto případě možné k doplnění využít služeb autoservisu. Vyhnete se tak případným potížím se zápachem při náhodném potřísnění interiéru. Není však důvod znepokojovat se, aditivum AdBlue není třeba doplňovat příliš často, a zápach z pár kapek není příliš intenzivní. Nádrž v závislosti na její velikost vydrží na 15-20 tisíc kilometrů, takže ji servisy často doplňují v rámci pravidelných servisních prohlídek a motorista se o nic nemusí starat.

Kapalina AdBlue je dostupná na všech čerpacích stanicích v baleních 5 či 10 litrů nebo přímo na stojanu z výdejní pistole. Mezi lahvovými baleními najdete i dražší tzv. bajonetové láhve, u kterých prakticky nehrozí potřísnění a znečištění oděvu při doplňování, protože se tato láhev těsně šroubuje na hrdlo nádrže a mačká. Při troše šikovnosti nedojde k potřísnění, ani pokud se řidič rozhodne využít výdejní pistoli. Výdejní pistole je totiž opatřena magnetickou klapkou, která funguje pouze v hrdle nádrže AdBlue. Při tankování ze stojanu navíc ušetříte čas i peníze, AdBlue zde bývá nejlevnější a platit lze současně s tankováním nafty.

cs_adblue_004   cs_adblue_002

AdBlue v zimě …
Jakost látky AdBlue je dána normou ISO 22241-1 či jejím německým ekvivalentem normou DIN 70070. Kapalina AdBlue tuhne při teplotách pod -11°C. Proto je třeba v zimních měsících zabránit jejímu zamrznutí, jinak auto odmítne nastartovat! Nádrž i vedení ve vozidle proto bývají vyhřívané. Po rozmrznutí ji lze bez omezení dál používat.

Víte, kolik močoviny máte?
Dávkování přísady AdBlue je plně automatické, podle požadavků řídicí jednotky na úroveň redukce oxidů dusíku. V případě úrovně Euro 4 odpovídá množství přidaného aditiva AdBlue asi 3-4 % množství spotřebovaného paliva, pro úroveň emisí Euro 5 to je již 5-7 %. Spotřeba AdBlue je asi 0,8 – 1,2 l/1000 km a závisí na způsobu jízdy, provozní teplotě a klimatických podmínkách. Čím je produkce NOX vyšší tím je i vyšší spotřeba AdBlue. Motor však produkuje nejvíce NOX při částečném zatížení, z toho důvodu mohou mít paradoxně řidiči jezdící úsporně vyšší spotřebu močoviny.
Hladina AdBlue se kontroluje automaticky. Pokud vzdálenost, kterou je možné ujet s aktuálním množstvím AdBlue v nádrži klesne pod 2400 km, zobrazí se v panelu přístrojů varovný symbol láhve a výzva k doplnění AdBlue. Moderní automobily dokonce dokážou řidiči napovědět minimální a maximální množství, které je možno aktuálně doplnit. Řidič podle této informace může zvolit velikost balení tak, aby ho mohl celé spotřebovat.

 cs_adblue_009   cs_adblue_003

Je možné provozovat automobil bez AdBlue?
Bez nelegálních úprav to možné není. Evropská legislativa automobilkám nařizuje zajistit, aby vozidlo nebylo možné bez redukčního prostředku AdBlue provozovat. Není třeba se obávat scénáře, že motor v průběhu jízdy zhasne a vy uváznete v dlouhém tunelu. Výrobci totiž nařízení EU řeší pomocí blokování startů. Pokud tedy řidič setrvale ignoruje výzvy k dočerpání kapaliny AdBlue a kapalina mu dojde, motor při příštím startu nenaskočí. Řidič může pokračovat bez doplnění, pouze dokud motor nezhasne. V žádném případě se nestane, že díky nedostatku močoviny motor zhasne během jízdy.

V naléhavém případě lze vozidlo rozjet i bez močoviny tak, že místo močoviny dolijete destilovanou vodu. Čidlo v nádržce zaznamená hladinu a motor naskočí. Pochvíli však čidla NOX ve výfukovém potrubí zjistí, že nedochází k selektivní katalytické redukci, a nahlásí závadu systému. Takto lze jezdit pouze 1000 km, nakonec stejně budete muset navštívit servis a provést výměnu destilované vody za AdBlue a navíc smazat chybu z řídicí jednotky. Pozor, nedolévejte obyčejnou vodu! Obyčejná voda obsahuje minerály a drobné nečistoty a mohla by systém poškodit.

Je pravda, že použití AdBlue pro splnění emisní normy snižuje spotřebu paliva?
Jak bylo naznačeno na začátku, dříve hojně používanou metodou pro snížení obsahu oxidů dusíku ve výfukových plynech bylo použití takzvaného akumulačního katalyzátoru NOX, označovaného jako LNT či DeNOX. Tento katalyzátor zachytává oxidy dusíku do sloučenin barya a následně je za pomoci oxidu uhelnatého (CO) nechává reagovat na platinovém povrchu katalyzátoru (nezaměňovat s vypalováním DPF filtru). Výsledkem reakce je neškodný dusík (N2) a oxid uhličitý. Tento proces trvá cca sedm sekund, ale musí se opakovat každých pár kilometrů. Oxid uhelnatý, který reakci způsobuje, vzniká přídavkem paliva (bohatá směs = λ < 1) při současném škrcení motoru. Takový způsob čištění katalyzátoru se nutně musí projevit na spotřebě paliva. Navíc aby nebylo čištění katalyzátoru tak časté snaží se motor produkovat co nejméně oxidů dusíku. Využívá k tomu zpětné vedení výfukových plynů do sání (EGR ventil). Tím se sice sníží počet čistících cyklů, ale zároveň i termodynamická účinnost motoru. Oproti tomu vstřikování močoviny přináší relativně levný a efektivní způsob likvidace NOX. Proto má stejný motor vybavený systémem vstřikování AdBlue do výfukového potrubí nižší reálnou spotřebu paliva oproti motoru s klasickým katalyzátorem.

Zapáchá kapalina AdBlue?
AdBlue je synteticky čistá močovina, která zapáchá jako čpavek. Intenzita však záleží na teplotě. Pár kapek kolem hrdla nádrže prakticky cítit není. Při potřísnění pokožky či interiéru stačí důkladně opláchnout vodou. AdBlue není nebezpečná kapalina.

Jaká je životnost činidla AdBlue?
Životnost AdBlue je 36 měsíců od data výroby. Teplota skladování by přitom měla být do 25°C a nemělo by být vystaveno přímému slunečnímu světlu. Při stárnutí kapaliny AdBlue dochází ke snížení koncentrace močoviny. Například automobilka Škoda doporučuje při malém nájezdu kilometrů kapalinu po čtyřech letech vyměnit. Nespotřebovaná kapalina by se měla odevzdávat ve sběrném dvoře, ale nejde o nebezpečnou látku pro životní prostředí.


Foto/zdroj: ugwhips.blogspot.com, www.audi.com
Klíčová slova: Euro, emise, SCR, AdBlue, močovina, aditivum, činidlo