AdBlue

AdBlue je extrémne čistý roztok močoviny v demineralizovanej vode, ktorý pomáha so znižovaním obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Kvapalina AdBlue je automaticky vstrekovaná do výfukového potrubia, v ktorom spôsobuje vznik selektívnej katalytickej redukcie, ktorá rozkladá oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík.

AdBlue je obchodné označenie 32,5% vodného roztoku syntetickej močoviny využívaného pri procese selektívnej katalytickej redukcie. Selektívna katalytická redukcia je jednou z ciest ako znížiť obsah NOX vo výfukových plynoch, tou druhou cestou je akumulačná katalyzátor NOX. Ale späť k prvému menovanému spôsobu. Pri procese selektívnej katalytickej redukcie prejdú výfukové plyny najskôr filtrom pevných častíc (DPF), ktorý je očistí od sadzí. Následne je do týchto horúcich spalín vstrekovaná močovina. Za prítomnosti vody tu dôjde najprv k rozkladu na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3).

voda, teplo  

močovina  →  CO2 + 2NH3

Amoniak (čpavok) ďalej reaguje s oxidmi dusíka (NOX), ktoré vznikajú pri spaľovaní nafty. Výsledkom chemickej reakcie je neškodný dusík a vodná para vychádzajúci z výfuku. Celý tento proces sa nazýva selektívna katalytická redukcia (SCR), a ako už bolo uvedené, slúžia na zníženie obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch.

NO + NO2 + 2NH3 → 2N2 + 3H2O

Ako funguje systém vstrekovania AdBlue?

cs_adblue_006  

Video:

technológie využitia močoviny sa najprv uchytila
​​u nákladnej kamiónovej dopravy

Čo je kvapalina AdBlue a kam sa dopĺňa?
Redukčné činidlo AdBlue je nutné skladovať v tesne uzatvorených originálnych obaloch alebo na to určených nádržiach, lebo sa na vzduchu rozkladá a môže výrazne zapáchať. Vo vozidle má preto táto látka vyhradenú samostatnú nádrž. U starších vozidiel je nádržka často umiestnená pod batožinovým priestorom, napr. Škoda Yeti. U nových vozidiel už konštruktéri počítali pri návrhu vozidla s nutnosťou použitia SCR katalyzátorov a takéto vozidlá majú vyvedené hrdlo nádrže AdBlue pod viečkom hneď vedľa hrdla palivovej nádrže, napr. Škoda Superb III. Samostatné hrdlo pre činidlo AdBlue je oveľa výhodnejšie. Vodič si kvapalinu dokáže jednoducho doplniť sám priamo pri čerpaní paliva na čerpacej stanici

 cs_adblue_005   cs_adblue_001

Ak je u starších vozidiel nádrž na močovinu uložená napríklad pod ložnou plochou kufra, je v tomto prípade možné na doplnenie využiť služby autoservisu. Vyhnete sa tak prípadným problémom so zápachom pri náhodnom postriekania interiéru. Nie je však dôvod znepokojovať sa, aditívum AdBlue nie je potrebné dopĺňať príliš často, a zápach z pár kvapiek nie je príliš intenzívna. Nádrž v závislosti na jej veľkosť vydrží na 15-20 tisíc kilometrov, takže ju servisy často dopĺňajú v rámci pravidelných servisných prehliadok a motorista sa o nič nemusí starať.

Kvapalina AdBlue je dostupná na všetkých čerpacích staniciach v baleniach 5 alebo 10 litrov alebo priamo na stojane z výdajnej pištole. Medzi lahvovými baleniami nájdete aj drahšie tzv. Bajonetové fľaše, u ktorých prakticky nehrozí postriekania a znečisteniu odevu pri doplňovaní, pretože sa táto fľaša tesne skrutkuje na hrdlo nádrže a krčí. Pri troche šikovnosti nedôjde k postriekaniu, ani ak sa vodič rozhodne využiť výdajnej pištoli. Výdajné pištole je totiž vybavená magnetickou klapkou, ktorá funguje iba v hrdle nádrže AdBlue. Pri tankovaní zo stojana navyše ušetríte čas aj peniaze, AdBlue tu býva najlacnejšie a platiť možno súčasne s tankovaním nafty.

cs_adblue_004 cs_adblue_002

AdBlue v zime …
Kvalita látky AdBlue je daná normou ISO 22241-1 alebo jej nemeckým ekvivalentom normou DIN 70070. Kvapalina AdBlue tuhne pri teplotách pod -11 ° C. Preto je potrebné v zimných mesiacoch zabrániť jej zamrznutiu, inak auto odmietne naštartovať! Nádrž i vedenie vo vozidle preto bývajú vyhrievané. Po rozmrazení ju možno bez obmedzenia ďalej používať.

Viete, koľko močoviny máte?
Dávkovanie prísady AdBlue je plne automatické
, podľa požiadaviek riadiacej jednotky na úroveň redukcie oxidov dusíka. V prípade úrovne Euro 4 zodpovedá množstvo pridaného aditíva AdBlue asi 3-4% množstva spotrebovaného paliva, pre úroveň emisií Euro 5 to je už 5-7%. Spotreba AdBlue je asi 0,8 – 1,2 l / 1000 km a závisí od spôsobu jazdy, prevádzkovej teploty a klimatických podmienkach. Čím je produkcia NOX vyššia tým je aj vyššia spotreba AdBlue. Motor však produkuje najviac NOX pri čiastočnom zaťažení, z toho dôvodu môžu mať paradoxne vodiči jazdiaci úsporne vyššiu spotrebu močoviny.
Hladina AdBlue sa kontroluje automaticky. Ak vzdialenosť, ktorú je možné prejsť s aktuálnym množstvom AdBlue v nádrži klesne pod 2400 km, zobrazí sa v paneli prístrojov varovný symbol fľaše a výzva k doplneniu AdBlue. Moderné automobily dokonca dokážu vodiči napovedať minimálne a maximálne množstvo, ktoré je možné aktuálne doplniť. Vodič podľa tejto informácie môže zvoliť veľkosť balenia tak, aby ho mohol celé spotrebovať

 cs_adblue_009   cs_adblue_003

Je možné prevádzkovať automobil bez AdBlue?
Bez nelegálnych úprav to možné nieje. Európska legislatíva automobilkám nariaďuje zabezpečiť, aby vozidlo nebolo možné bez redukčného prostriedku AdBlue prevádzkovať. Nie je potrebné sa obávať scenáre, že motor v priebehu jazdy zhasne a vy uviazne v dlhom tuneli. Výrobcovia totiž nariadenie EÚ rieši pomocou blokovania štartov. Ak teda vodič vytrvalo ignoruje výzvy na dočerpanie kvapaliny AdBlue a kvapalina mu dôjde, motor pri ďalšom štarte nenaskočí. Vodič môže pokračovať bez doplnenia, iba pokiaľ motor nezhasne. V žiadnom prípade sa nestane, že vďaka nedostatku močoviny motor zhasne počas jazdy.

V naliehavom prípade možno vozidlo rozbehnúť aj bez močoviny tak, že namiesto močoviny dolejete destilovanú vodu. Čidlo v nádržke zaznamená hladinu a motor naskočí. Pochvíli však čidla NOX vo výfukovom potrubí zistí, že nedochádza k selektívnej katalytickej redukcii, a nahlási poruchu systému. Takto možno jazdiť iba 1000 km, nakoniec aj tak budete musieť navštíviť servis a vykonať výmenu destilovanej vody za AdBlue a navyše zmazať chybu z riadiacej jednotky. Pozor, nedolievajte obyčajnú vodu! Obyčajná voda obsahuje minerály a drobné nečistoty a mohla by systém poškodiť.

Je pravda, že použitie AdBlue pre splnenie emisnej normy znižuje spotrebu paliva?
Ako bolo naznačené na začiatku, skôr hojne používanou metódou pre zníženie obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch bolo použitie takzvaného akumulačného katalyzátora NOX, označovaného ako LNT či DeNOx. Tento katalyzátor zachytáva oxidy dusíka do zlúčenín bária a následne ich za pomoci oxidu uhoľnatého (CO) necháva reagovať na platinovom povrchu katalyzátora (nezamieňať s vypaľovaním DPF filtra). Výsledkom reakcie je neškodný dusík (N2) a oxid uhličitý. Tento proces trvá približne sedem sekúnd, ale musí sa opakovať každých pár kilometrov. Oxid uhoľnatý, ktorý reakciu spôsobuje, vzniká prídavkom paliva (bohatá zmes = λ <1) pri súčasnom škrtenia motora. Takýto spôsob čistenia katalyzátora sa nutne musí prejaviť na spotrebe paliva. Navyše aby nebolo čistenie katalyzátora tak časté snaží sa motor produkovať čo najmenej oxidov dusíka. Využíva k tomu spätné vedenie výfukových plynov do sania (EGR ventil). Tým sa síce zníži počet čistiacich cyklov, ale zároveň aj termodynamická účinnosť motora. Oproti tomu vstrekovanie močoviny prináša relatívne lacný a efektívny spôsob likvidácie NOX. Preto má rovnaký motor vybavený systémom vstrekovania AdBlue do výfukového potrubia nižšiu reálnu spotrebu paliva oproti motoru s klasickým katalyzátorom.

Zapácha kvapalina AdBlue?
AdBlue je synteticky čistá močovina, ktorá zapácha ako čpavok. Intenzita však záleží na teplote. Pár kvapiek okolo hrdla nádrže prakticky cítiť nie je. Pri postriekaní pokožky či interiéru stačí dôkladne opláchnuť vodou. AdBlue nie je nebezpečná kvapalina.

Aká je životnosť činidlá AdBlue?
Životnosť AdBlue je 36 mesiacov od dátumu výroby. Teplota skladovania by pritom mala byť do 25 ° C a nemalo by byť vystavené priamemu slnečnému svetlu. Pri starnutí kvapaliny AdBlue dochádza k zníženiu koncentrácie močoviny. Napríklad automobilka Škoda odporúča pri malom nájazde kilometrov kvapalinu po štyroch rokoch vymeniť. Nespotrebovaná kvapalina by sa mala odovzdávať v zbernom dvore, ale nejde o nebezpečnú látku pre životné prostredie.


Foto/zdroj: ugwhips.blogspot.com, www.audi.com
Kľúčové slová: Euro, emisie, SCR, AdBlue, močovina, aditívum, činidlo