Kammova kružnica priľnavosti

Jazdná stabilita a dobrá ovládateľnosť vozidla v kritických situáciách je hlavným predpokladom dostatočnej aktívnej bezpečnosti vozidla. Základnou podmienkou je pritom priľnavosť kolies k vozovke, čiže adhézie. Adhézne podmienky možno jednoducho znázorniť pomocou tzv. Kammovy adhézne (trecie) kružnice.

Smerová stabilita kola je ovplyvnená veľkosťou obvodových síl, tie sú obmedzené priľnavosťou pneumatiky k vozovke – adhéziou. Maximálna veľkosť adhéznych síl závisí na hodnote súčinu normálovej sily Z a súčiniteľa priľnavosti f. Pôsobí Ak v stope pneumatiky obvodové sily (hnacie či brzdná) a sila bočné zároveň, ich veľkosti sa geometricky sčítavajú.


1 – hnacia sila, 2 – brzdná sila (pôsobí proti hnacej sile),
3 – vodiaca sila (bočné sila),4 – ťarcha
sily pôsobiace v stope pneumatiky

Ku znázornenie okamžitých adhéznych vlastností možno využiť takzvaná Kammova kružnica, ktorej priemer je úmerný medzi priľnavosti pneumatiky k vozovke (čím lepší adhézie, tým väčší je priemer kružnice). Aby nedošlo k strate adhézie medzi pneumatikou a vozovkou, nesmie výslednica pozdĺžnych a priečnych síl R prekročiť polomer trecie kružnicie. V reáli však majú pneumatiky väčšiu priľnavosť v pozdĺžnom smere, takže skutočná Kammova kružnica má skôr tvar elipsy.

cs_kammova_kruznice_004

1 – pneumatika, 2 – Kammova kružnica

Ak je brzdná sila B rovná maximálne prenesené sile R, potom musí byť podľa horného obrázku bočné sila S rovná nule. V tom prípade má koleso nulové bočné vedenie. Ak je brzdná sila B dokonca väčšia ako maximálna možná brzdná sila Bmax, potom dochádza k zablokovaniu kolesa a pneumatika sa dostáva do šmyku. Ak sú kolesá riadiace nápravy v šmyku bez bočného vedenia, vozidlo sa stáva neovládateľné!

Princíp fungovania adhézny kružnice:
Polomer uvažovaného kruhu je daný silou, ktorá znázorňuje priľnavosť medzi povrchom vozovky a pneumatikou. To znamená, že ak je priľnavosť menšie, je menšie i polomer kruhu a naopak. Pre jednoduchosť uvažujme len silové pomery na jednom kolese.

1. prípad: výslednica brzdnej sily B a bočné vodiace sily S leží vo vnútri alebo na kraji adhézne kružnice. V takom prípade sa vozidlo nachádza v stabilnom stave.

cs_kammova_kruznice_005

2. prípad: brzdná sila sa zvýši na maximum, ktoré zodpovedá súčinu normálovej sily a súčiniteľa adhézie. Sa silového rozkladu vyplýva, že sa bočné vodiace sila zníži na nulu. To znamená, že vozidlo v tomto okamihu nemá žiadne bočné vedenie, vozidlo je teda neriaditeľnými.

cs_kammova_kruznice_006


Foto/zdroj:
www.autolexicon.net
Kľúčové slová: Kammova, kružnica trenie, trecie kružnice, medza adhézie, medza priľnavosti