Oxid uhličitý CO2

Oxid uhličitý sa stal synonymom pre ekologickosť automobilovej dopravy. V posledných rokoch však CO2 dostáva len negatívnu nálepku. Pritom ide o netoxický, inertný plyn bez farby, chuti a zápachu. CO2 je bežnou súčasťou nášho života. Vzniká reakciou uhlíka s kyslíkom, napríklad v procese nazývanom spaľovanie, ale aj pri bežnom ľudskom dýchaní… Čo o ňom viete?

Read more

AdBlue

AdBlue je extrémne čistý roztok močoviny v demineralizovanej vode, ktorý pomáha so znižovaním obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Kvapalina AdBlue je automaticky vstrekovaná do výfukového potrubia, v ktorom spôsobuje vznik selektívnej katalytickej redukcie, ktorá rozkladá oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík.

Read more

Emisie výfukových plynov

Vzhľadom na zvyšujúce sa emisie v husto obývaných oblastiach a novo zavedené environmentálne dane sú emisie výfukových plynov prísne sledovanou veličinou. V súčasnosti väčšina výrobcov automaticky uvádza hodnotu CO2 v technických údajoch každého vozidla. Žiaľ, oxid uhličitý nie je jedinou zložkou výfukových plynov, aké ďalšie znečisťujúce látky vychádzajú z výfukového potrubia?

Read more