Emisná norma EURO

Emisná norma Euro platná v krajinách Európskej únie stanovuje limitné hodnoty výfukových exhalátov.

EURO je záväzná emisná norma stanovujúci limitné hodnoty výfukových exhalátov. Emisná norma EURO obmedzuje množstvo oxidu uhoľnatého (CO), uhľovodíkov (HC), oxidov dusíka (NOx) a množstvo pevných častíc (PM). Hodnoty sa uvádzajú v miligramoch na prejdený kilometer. Tieto štyri látky však nie sú jediné, ktoré automobil do ovzdušia vypúšťa. Je tu napr. Oxid uhličitý, ktorý je často spomína v súvislosti s globálnym otepľovaním a celkovo je to veľmi medializovaná látka, norma EURO však množstvo CO2 vôbec nerieši! Vo výfukových plynoch sú ďalej obsiahnuté tiež sírne zlúčeniny atď. – složenie výfukových plynov nájdete tu.

Zavedenie novej generácie emisné normy EURO však nie je jednorazová akcia. Novo nastupujúcej norma sa logicky týka najprv modelov novo predstavených na európskom trhu (napr. Pre Euro 6 bol stanovený termín 1. 9. 2014). Vozidlá, ktoré dovtedy vstúpi do predaja, nemusí novo nastupujúcej emisnú normu spĺňať! Nutné však povedať, že väčšina renomovaných výrobcov novo prichádzajúci emisnú normu EURO spĺňa s predstihom. Majitelia starších vozidiel môžu zostať v pokoji, tých sa nové predpisy netýkajú.

Prehľad limitov jednotlivých emisných noriem EURO:

Rok/norma CO

[g/km]

NOX

[g/km]

HC + NOX

[g/km]

HC

[g/km]

[g/km]

1992 I 3,16 3,16 1,13 1,13 0,18
1996 II 2,20 1,00 0,50 0,70* 0,08**
2000 III 2,30 0,64 0,15 0,50 0,56 0,20 0,05
2005 IV 1,00 0,50 0,08 0,25 0,30 0,10 0,025
2009 V 1,00 0,50 0,06 0,18 0,23 0,10 0,005
2014 VI 1,00 0,50 0,06 0,08 0,17 0,10 0,005

BENZÍNOVÉ MOTORY, NAFTOVÉ MOTORY
* 0,90 pro motory s přímým vstřikováním paliva
** 0,10 pro motory s přímým vstřikováním paliva

cs_emisni_norma_euro_001

Ako skúška prebieha:
Aby spĺňalo platnú emisnú skúšku EURO, musí sa podrobiť šiestimi základným skúškam. Siedma skúška je test funkcie OBD. Jednotlivé skúšky sú podrobne popísané v predpise č. 83 EHK/OSNJednotné ustanovenia pre schvaľovanie vozidiel z hľadiska emisií znečisťujúcich látok podľa požiadavky na motorové palivo. Pre viac detailných informácií o jednotlivých podtesty si prečítajte sivý rámček.

Skúška typu I
Jedná sa o hlavnej skúšku, ktorá overuje výfukové emisie vznikajúce po studenom štarte. Postupy a podmienky skúšky sú presne určené predpisom č. 83 EHK / OSN. Tento predpis okrem iného určuje: podmienky okolia, nároky na skúšobné vozidlo, použité palivo, nastavenie vozidla pri skúške atď. Meranie prebieha v laboratórnych podmienkach na tzv. Dynamometri (ľudovo brzde). Samotný postup skúšky emisií je rozdelený do dvoch základných cyklov: mestský a mimo mesta.

cs_emisni_norma_euro_002

Prvá časť skúšky zahŕňa štyri základné mestské cykly a trvá 780 sekúnd. Priebeh zrýchlenie a hodnota dosahovaných rýchlostí je zrejmá z grafu hore. Je dobré si všimnúť, že vozidlo 12x zastaví, počas celého mestského cyklu používa iba tri rýchlostné stupne. Najnižšia „kopec“ v grafe predstavuje krátku jazdu iba na jedničku, nasleduje jazda 1-2, najvyšší „kopec“ v mestskom cykle je jazda na 1-2-3. Priemerná rýchlosť v mestskom cykle je 19 km/h a prejdená vzdialenosť je 1 kilometer.

Druhá časť skúšky simuluje mimo mesta, ako trvá 400 sekúnd. Počas tohto testu automobil zrýchľuje z pokoja až na doslova chvíľkovú rýchlosť 120 km/h. Priemerná rýchlosť v tomto teste je 62,4 km/h a prejdená vzdialenosť 6,955 km.

Na tomto mieste je potrebné upozorniť na to, ako málo má takýto cyklus spoločného s realitou! Len pre príklad uveďme, že aerodynamický odpor rastie s druhou mocninou rýchlosti. Čo okrem iného znamená, že pri rýchlosti 120 km/h bude štvornásobný oproti 60 km/h. Nehľadiac na možnosti, ktorými výrobcovia menej či viac legálne obchádza regulérnosť už tak dosť zavádzajúceho testu – Dieselgate.

Skúška typu II
Skúška emisií oxidu uhoľnatého a uhličitého pri voľnobežných otáčkach. Meranie sa prevádza na teplý motor.

Skúška typu III
Meranie tlaku v kľukovej skrini, vyhovujúce vozidlo musí mať za uvedených podmienok tlak v kľukovej skrini nižšie ako je atmosférický.

Skúška typu IV
Meranie množstva vyparených uhľovodíkov z vozidiel so zážihovými motormi. Zahriate a zabehnuté vodidlo (najazdené min. 3000 km) sa meria 24 hodín v uzavretom priestore.

Skúška typu V
Skúška životnosti zariadenia s ohľadom na znečisťovanie. Pri tejto skúške má vozidlo najazdených 80 000 km na skúšobnej dráhe, ceste alebo dynamometri. Spôsob opotrebenie volí výrobca. Následne sa v rôznych režimoch pomeru vzduchu a paliva hodnotí emisné spôsobilosť vozidla.

Skúška typu VI
Skúška vyhodnocuje množstvo emisií oxidu uhoľnatého a uhľovodíkov po studenom štarte za nízke teploty, -7 ° C.

Skúška OBD
Skúška sa vykonáva na základe simulácia funkčnej poruchy súčasti ovládania motora alebo systému regulácie emisií na základe cyklu skúšky typu I. Vozidlo musí byť riadne stabilizované a systém OBD musí reagovať zodpovedajúcim spôsobom na chybnú funkciu.

História:
Prvý emisná norma zaoberajúca sa množstvom výfukových splodín vznikla v Kalifornii v roku 1968. Na starom kontinente začala platiť prvá európska emisná norma až v roku 1971 – EHK 15. Prvá emisná norma s označením EURO sa objavila až v roku 1992. Od tej doby takmer pravidelne , každé štyri roky, vyjde nová emisná norma EURO. S každou novou generáciou emisné normy EURO sa znižujú emisné limity škodlivých látok vo výfukových plynoch. Čím vyššie je číslo normy, tým väčšia je jej prísnosť (nižšie limity). V roku 2014 vstúpila do platnosti zatiaľ poslednej platná verzia – emisná norma Euro 6.

Emisná norma Euro 3, ktorá vstúpila do platnosti koncom roka 2000, bola do istej miery prelomová. Priniesla totiž okrem pravidelného zníženie limitov škodlivých častíc taky povinnosť vybaviť novo vyrábané benzínovej automobily systémom palubnej diagnostiky OBD. Pre naftové motory prišla táto povinnosť až s normou EURO 4. Ďalšou novinkou normy EURO 3 bolo, že limity pre oxidy dusíka a uhľovodíka, ktoré doteraz boli brané dokopy, boli oddelené na samostatné hodnoty.

Viete, že:
Ako zistím, akú normu môj motor spĺňa?
V českom technickom preukaze zatiaľ priamo uvedenú normu EURO nenájdete. Nájdete tu však údaj o norme EHK (napr. Euro 3 = EHK 83.05). Normu EURO používajú iba krajiny Európskej únie, ale Slovenská republika do EÚ vstúpila až v roku 2003. V Nemecku je situácia ďaleko jednoduchšie. Emisnú normu, ktorú motor spĺňa, nájdete priamo v technickom preukaze.
 Platia emisné normy EURO aj pre nákladné automobily?
Rovnako ako vozidlá aj emisná norma EURO je rozdelená na kategórie. Normy pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové automobily sú číslované arabskými číslicami. Pre ťažké nákladné autá a autobusy sa používajú rímske číslice.
 Foto/zdroj: archív
Kľúčové slová: Emisná norma, Euro, emisie