AdBlue

AdBlue je extrémne čistý roztok močoviny v demineralizovanej vode, ktorý pomáha so znižovaním obsahu oxidov dusíka vo výfukových plynoch. Kvapalina AdBlue je automaticky vstrekovaná do výfukového potrubia, v ktorom spôsobuje vznik selektívnej katalytickej redukcie, ktorá rozkladá oxidy dusíka na vodu a neškodný dusík.

Read more

(Česky) SCR (Selective Catalytic Reduction)

Zkratka SCR označuje systém čištění spalin vznětových motorů pomocí selektivní katalytické redukce snižující množství NOx ve výfukových plynech. Oxidy dusíku se díky speciálnímu aditivu AdBlue na bázi močoviny mění v neškodný dusík a vodní páru.

Read more

(Česky) Oxid uhličitý CO2

Oxid uhličitý sa stal synonymom ekologickosti moderných automobilov. Pritom sa ale jedná o nejedovatý bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý je ťažší ako vzduch. CO2 vzniká reakciou uhlíka s kyslíkom, napríklad procesom zvaným spaľovania, ale nemusí sa jednať iba o spaľovaní v motoroch, ako to má teraz každý na mysli! Vzniká aj pri obyčajnom dýchaní …

Read more